جرم های ریختنیمشاهده دستورالعمل
محصولات

AN 1510 M

Chemical Analysis
SiO2 99
Al2O3 <0.3
Fe2O3 <0.03
L . O . I <0.3
 
Physical Properties
Maximum Service temperature, °C 1580
Density ,g/cm³ 2.1
Bander boric Acid
Grain Size , mm 0-5